เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม "หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (แบบผสมผสาน)"