โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ”


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จัดทำโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” สำนักงานเหล่ากาชาดทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลำปาง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้จัดอบรมขยายผล ในระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน  2565 
การดำเนินการจัดอบรมขยายผล“หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” โดย จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่  7 มิ.ย. 65  วันที่ 8 มิ.ย.65 จังหวัดลำปางและสระแก้ว  วันที่  9 มิ.ย. 65 จังหวัดลพบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยศูนย์ฝึกอบรมฯให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม และมีวิทยากรเครือข่ายของศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  จำนวน 30 คนต่อจังหวัด  ทั้งนี้วิทยากรเครือข่ายอยู่ภายใต้การนิเทศจากวิทยาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการอบรมขยายผลในหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ทั้ง 5 จังหวัด มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน