เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ( แบบผสมผสาน )


เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )
รุ่น 10 รุ่น 11 ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2565
เรียนทฤษฎีออนไลน์ด้วยตนเอง ได้หลังจากสมัครอบรมเรียบร้อย

เข้าฝึกปฏิบัติ
รุ่นที่ 10  วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
รุ่นที่ 11  วันที่ 12 กรกฎาคม 2565