จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน” ( แบบผสมผสาน )


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน” ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียนทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 เมษายน 2565 และฝึกปฏิบัติในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2565  ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์  มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 21 คน ( ในการจัดอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัดตลอดการอบรม )