ขอเชิญบุคลากรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง