โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน ( Road Safety )


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน ( Road Safety ) ณ ห้องประชุมสิริ ศิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์  โดยอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2565 ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย  ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า มีบุคลากรสภากาชาดไทยและบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่ายสำเร็จการอบรม รวมทั้งสิ้น 26 คน