ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการสื่อการสอนออนไลน์ งานพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรปฐมพยาบาล โดยวิธีประกาศเชิญชวน


                                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการสื่อการสอนออนไลน์
                                            งานพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรปฐมพยาบาล

                                                              โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ตามที่ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้มีโครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการสื่อการสอนออนไลน์งานพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรปฐมพยาบาล โดยวิธีประกาศเชิญชวน
                   ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แบล็คบ๊อกซ์ โปรดักชั่น จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 80,000.00 บาท ( แปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
         
                                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565
 
 
                                                                                             
                                                                          
                                                                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร   พุทธรังษี)                                                                  
                                                                               ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
                                                                                                          สภากาชาดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.0-2256-4041-2  ต่อ 2119 - 2120
โทรสาร.0-2253-4042