ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยวิธีประกาศเชิญชวน


                                                                     ประกาศศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
                                เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
                                          โดยวิธีประกาศเชิญชวน
 
                              
                    ตามที่ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้มีโครงการจัดจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยวิธีประกาศเชิญชวน
                   ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท สามหกห้า ครี เอ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 249,952.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
         
                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 
 
                                                                                             
                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร   พุทธรังษี)                                                                 
                                                              ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
                                                                                   สภากาชาดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.0-2256-4041-2  ต่อ 2119 - 2120
โทรสาร.0-2253-4802