เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) รุ่น 8 รุ่น 9


เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )
รุ่น 8 รุ่น 9 ตั้งแต่วันนี้ - 6 มิถุนายน 2565
เรียนทฤษฎีออนไลน์ด้วยตนเอง ได้หลังจากสมัครอบรมเรียบร้อย
เข้าฝึกปฏิบัติ
รุ่นที่ 8 วันที่ 8 มิ.ย. 65
รุ่นที่ 9 วันที่ 9 มิ.ย. 65