เปิดรับสมัครอบรมเรื่อง "การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ"


ตารางการอบรม "หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ"

รุ่นที่ 1  วันที่  28 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุม 2 - 3 ชั้น 4  อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 ( Onsite )
รุ่นที่ 2 วันที่  1 เมษายน 2565 ( Online ผ่าน ZOOM )
รุ่นที่ 3 วันที่  5 เมษายน 2565 ( Online ผ่าน ZOOM )
รุ่นที่ 4 วันที่  8 เมษายน 2565 ( Online ผ่าน ZOOM )
 
เวลา หัวข้อการอบรม
08.30 น. – 08.50 น. -  ลงทะเบียน
-  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ( Pre-test ) ผ่านระบบ Google form
08.50 น. – 09.00 น. -  กล่าวเปิดการอบรม
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี
   ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
09.00 น. – 09.20 น. -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาชาด   
09.20 น. – 09.50 น. -  บทบาทและจริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
Break 09.50 – 10.00 น.
10.00 น. – 11.00 น. -  โรคและอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
11.00 น. – 12.00 น. -  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 5 อ.        
พักกลางวัน
13.00 น.  14.00 น. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : การออกกำลังกาย
Break 14.00 – 14.10 น.
14.10 น.  15.10 น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
15.10 น. –15.30 น. - ทำแบบทดสอบหลังเรียน ( Post-test ) ผ่านระบบ Google form / ประเมินผล
- ปิดการอบรม