ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


                   ตามที่ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้มีโครงการจัดจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยวิธีประกาศเชิญชวน  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
                  เนื่องจากไม่มีผู้สนใจเสนอราคา ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว  เพื่อไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป
 
 
                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565

 
                                                                                             
                                                                          
                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร   พุทธรังษี)                                                                  
                                                        ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
                                                                              สภากาชาดไทย
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.0-2256-4041-2  ต่อ 2119 - 2120
โทรสาร.0-2253-4802