ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โดยวิธีประกาศเชิญชวน


    ประกาศศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
โดยวิธีประกาศเชิญชวน                  
                    ตามที่ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้มีโครงการจัดจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โดยวิธีประกาศเชิญชวน
                   ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท มี ไอเดีย มัลติซอฟแวร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 249,845.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
         
                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565
 
                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร   พุทธรังษี)                                                                 
                                                 ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
                                                                                  สภากาชาดไทย
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.0-2256-4041-2  ต่อ 2119 - 2120
โทรสาร.0-2253-4802