สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ


                        ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                                          เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์

                 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์  หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  1. มีความสามารถตามกฎหมาย
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐและสภากาชาดไทย
  5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐและสภากาชาดไทย
  6. คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมและกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
  7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 12 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ชั้น 2 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ และกำหนดพิจารณาซองใบเสนอราคา วันที่ 12 มกราคม 2565  เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. – 14.00 น. เว้นวันหยุดราชการและดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย (http://www.training.redcross.or.th/) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 0-2256-4041 ถึง 4042 ในวันและเวลาทำการ
                                                                           
                                                                    ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

         

                                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  พุทธรังษี)
                                                     ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย