การประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นเรื่องระบบมาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสภากาชาดไทย


วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นเรื่องระบบมาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสภากาชาดไทย โดยมีผู้แทน 20 หน่วยงานของสภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 67 คน ณ ห้องนารายณ์ บอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร