จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ” ( แบบผสมผสาน )  สำหรับประชาชนทั่วไป


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ” ( แบบผสมผสาน )  สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  ในรูปแบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัติในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องอบรม 2 – 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4  มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น 14 คน