จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ( แบบผสมผสาน ) สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  ในรูปแบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัติในวันที่ 15 ธันวาคม 2564  ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์  มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 24 คน