เปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( แบบผสมผสาน ) Basic Life Support and AED ( Blended Learning )


รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัคร หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( แบบผสมผสาน ) Basic Life Support and AED ( Blended Learning )
รุ่นที่ 3 รับสมัครวันนี้ 15 มีนาคม 2565
เป็นหลักสูตรสำหรับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ได้มีความรู้ และสามารถให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่หมดสติ ไม่หายใจ ให้ปลอดภัยในเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.  มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินผู้บาดเจ็บที่ต้องทำ CPR และใช้เครื่อง AED
2.  สามารถทำการ CPR และใช้เครื่อง AED ผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3.  สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และส่งต่อผู้บาดเจ็บได้

หัวข้อการอบรม

จัดรูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน ( Blended Learning ) สอนทฤษฎีแบบ Online เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงบทเรียนและความรู้ได้ง่าย สามารถทบทวนบทเรียนได้จากคลิป VDO และเข้ามาฝึกปฏิบัติในห้องอบรม Onsite

หัวข้อและตารางฝึกอบรม
ภาคทฤษฎี Online ภาคปฏิบัติ Onsite
 
 • ระบบร่างกายที่สำคัญ
 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การสำลัก และการใช้ AED ในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กทารก
     การฝึกปฏิบัติ
 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การสำลัก และการใช้เครื่อง AED ในผู้ใหญ่
 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการสำลักในเด็กโตและทารก
     การทดสอบรายวิชา
 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่อง AED ในผู้ใหญ่
 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในเด็กโต
 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในเด็กทารก
 • การช่วยทารกสำลัก กรณีรู้สึกตัว

ระยะเวลาการอบรม
 1.  Line Meeting วีดีโอคอลประชุมผ่านทาง Line กลุ่ม 1 ชั่วโมง ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเริ่มการเรียนทฤษฎีและทดสอบทฤษฎีทาง Online ผ่าน ทาง Link ที่ส่งให้
 2.  Line Meeting วีดีโอคอลประชุมผ่านทาง Line กลุ่ม 1 ชั่วโมง ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเข้ามาฝึกปฏิบัติ
 3.  เข้ามาฝึกปฏิบัติและสอบปฏิบัติ Onsite

หมายเหตุ  :  ทฤษฎี Online ได้จนถึงวันก่อนเข้าฝึกปฏิบัติ, ฝึกปฏิบัติและสอบปฏิบัติในห้องอบรม 1 วัน
 
วิธีการอบรม เรียนทฤษฎีและสอบภาคทฤษฎีทาง Online, ฝึกปฏิบัติและสอบปฏิบัติ Onsite
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
รับจานวน 20 คน
วิทยากร วิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
วัน เวลา สถานที่ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4
คุณสมบัติผู้อบรม 1.  อายุระหว่าง 15 - 65 ปี
2.  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้
3.  ต้องมี Line ส่วนบุคคล ถ้าไม่มีให้สมัครใหม่ ( เพื่อวีดีโอคอล Line Meeting )
4.  ไม่รับสมัครพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และสตรีมีครรภ์
5.  สุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยงโรคติดต่อทางเดินหายใจ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
6.  การแต่งกาย : สุภาพบุรุษ - สุภาพสตรี ให้สวมกางเกง เสื้อสุภาพ และรัดกุม
ค่าลงทะเบียนอบรม 1500 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับ ประกาศนียบัตรหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื่นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( แบบผสมผสาน ) มีอายุ 3 ปี
การรับสมัคร สมัครผ่าน  www.training.redcross.or.th
เบอร์โทรติดต่อ โทร : 02-256-4041-2 FAX : 02-253-4802