เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( อบรมแบบผสมผสาน ) รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 5


การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) ปีงบประมาณ 2565
Basic First Aid Course ( Blended Learning )
เป็นหลักสูตรบริการสังคม สำหรับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ได้มีความรู้ สามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น   ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ / ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

เปิดรับสมัคร             รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ – 9 ม.ค. 65  (รุ่นละ 20 คน)
อบรมออนไลน์         รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ – 9 ม.ค. 65 

ประชุม Zoom           รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 วันที่  10 ม.ค. 65  เวลา 13.30 – 14.30 น.
อบรมฝึกปฏิบัติ       รุ่นที่ 2  วันที่ 11 ม.ค. 65 เวลา  08.30 – 12.00 น.

                                 รุ่นที่ 3 วันที่ 12 ม.ค. 65 เวลา  08.30 – 12.00 น.
เปิดรับสมัคร           รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5  ตังแต่วันนี้ – 16 ม.ค. 65 (รุ่นละ 20 คน)
อบรมออนไลน์       รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5  ตั้งแต่วันนี้ – 16 ม.ค. 65
ประชุม Zoom         รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 วันที่  17 ม.ค. 65  เวลา 13.30 – 14.30 น.
อบรมฝึกปฏิบัติ      รุ่นที่ 4 วันที่ 19 ม.ค. 65 เวลา  08.30 – 12.00 น.
                                รุ่นที่ 5 วันที่ 20 ม.ค. 65 เวลา  08.30 – 12.00 น.

 
วิธีการอบรม

1. เรียนทฤษฎีและสอบภาคทฤษฎีทาง Online ผ่านโปรแกรม e learning สภากาชาดไทย Moodle ด้วยตนเอง
2. ประชุมออนไลน์  Zoom ก่อนฝึกปฏิบัติ
3. เรียนฝึกและสอบปฏิบัติ  Onsite ที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ
4.  
เข้ามาฝึกปฏิบัติและสอบปฏิบัติ Onsite 3 ชั่วโมง
      ( ต้องผ่านเกณฑ์การเรียนทฤษฎีแล้วเท่านั้น )

ระยะเวลาการอบรม 1. เรียนและทบทวนการเรียน Online ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
2. ประชุมออนไลน์ Zoomก่อนฝึกปฏิบัติ 1 ชั่วโมง
3. เรียนฝึกปฏิบัติ 3 ช.ม.
รับจำนวน 15 รุ่น 20 คน / รุ่น
สถานที่ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 ถ.อังรีดูนังต์ ( ฝั่งศูนย์บริการโลหิต )
คุณสมบัติผู้เรียน 1.  อายุระหว่าง 18 - 60 ปี
2.  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มือถือSmart phone และมี Internet หรือ Wifi
4. ต้องมี Line ส่วนบุคคล ถ้าไม่มีให้สมัครใหม่ เพื่อเข้าไลน์กลุ่ม
5. ต้องมี email ส่วนบุคคล ถ้าไม่มีให้สมัครใหม่ เพื่อรับUsernameและPassword  
เพื่อเข้าเรียนทฤษฎี
6. โหลดโปรแกรม Zoom เพื่อประชุม Online
7.  สุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยงโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

8. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 อย่างน้อย 1 เข็ม และตรวจ ATKหรือ RT-PCR        
ผลเป็นลบ ( Negative ) ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนวันที่มาฝึกปฏิบัติ

8. ไม่รับสมัครพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และสตรีมีครรภ์
9.  การแต่งกาย : สุภาพบุรุษ - สุภาพสตรี ให้สวมกางเกง เสื้อสุภาพ และรัดกุม
ค่าลงทะเบียน 600 บาท / คน
สิทธิที่จะได้รับ 1. ใบรับรองหลักสูตรอายุ 1 ปี กรณีเรียนเฉพาะทฤษฎีออนไลน์
2. ใบประกาศนียบัตรหลักสูตร อายุ 3 ปี
การรับสมัคร สมัครผ่าน www.training.redcross.or.th
เบอร์โทรติดต่อ 02 256 4041 – 4042