หลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามาตรฐาน แบบผสมผสาน ( Online + Onsite )


หลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามาตรฐาน แบบผสมผสาน ( Online + Onsite )
รุ่นที่ 3   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 มีนาคม 2565
รับสมัครจำนวน 20 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน
ภาคทฤษฎี Online : เรียนด้วยตนเองผ่านวีดีโอบน Facebook Group วันที่ 1-18 เมษายน 2565
ภาคปฏิบัติ  Onsite : ฝึกอบรมที่สภากาชาดไทย อาคารเฉลิมบูรณะ นนท์ ชั้น 4 วันที่ 26-27 เมษายน 2565


การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ( แบบผสมผสาน )
Standard First Aid Course ( Blended Learning )
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานเป็นหลักสูตรการเรียนแบบผสมผสาน ในรูปแบบออนไลน์และการฝึกทักษะการปฏิบัติกับทีมวิทยาจารย์ โดยผู้อบรมสามารถศึกษาทบทวนความรู้ด้วยตนเองผ่านวิดีโอในกลุ่มเฟสบุ๊ค และรับฟังการบรรยายสรุปเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนผ่านระบบซูมกับวิทยาจารย์ทุกสัปดาห์  ( 3 ครั้ง )
สำหรับภาคปฏิบัติผู้อบรมต้องสามารถเข้ารับการฝึกทักษะและทดสอบการปฏิบัติตามวันและเวลาที่กำหนด ( 2 วัน ) เมื่อผู้อบรมทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด  จึงจะได้สามารถได้รับวุฒิบัตรของศูนย์ฝึกอบรมฯ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครช่วยเหลือปฐมพยาบาล หรือผู้ที่มีความสนใจ หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมทุกหัวข้อที่จำเป็นตามมาตรฐาน IFRC เมื่อผ่านหลักสูตรนี้แล้วท่านสามารถเป็นนักปฐมพยาบาลที่มีความรู้ ทักษะ ด้านการปฐมพยาบาลที่ครอบคลุมครบตามมาตรฐาน  ให้การปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ และปลอดภัยก่อนนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาจากบริการทางการแพทย์ต่อไป
สมัครอบรมได้ที่หน้าเพจศูนย์ฝึกอบรมฯ หัวข้อ การสมัครอบรม —> อบรมภายในสถานที่