แนวปฏิบัติสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย


1. กรุณามาก่อนเวลาเริ่มอบรมครึ่งชั่วโมง
2. ผู้เข้าอบรมทุกคนต้องผ่านการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 1 เข็ม และมีผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง เป็นลบ
3. มีการคัดกรองประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ก่อนวันเข้าอบรม
4. มีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิร่างกายที่ ชั้น  1 ก่อนขึ้นอาคาร
5. รักษาระยะห่างระหว่างกัน
6. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
7. ใส่ถุงมือขณะฝึกปฏิบัติ ( มีถุงมือให้ )
8. ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำหรือแอลกอฮอลล์เจล
9. งดการสอนวิธี  Mouth-to-Mouth breathin
10. ระหว่างที่มีการเปลี่ยนกลุ่มผู้อบรม มีการทำความสะอาด หุ่นและอุปกรณ์ในแต่ละ station ก่อนที่ผู้เรียนกลุ่มใหม่จะเข้ามา 
11. มีการจัดอาหารกล่อง และน้ำดื่ม ให้ผู้อบรมแต่ละท่าน กรุณาเว้นระยะห่างขณะนั่งรับประทาน
12. สัดส่วนผู้สอน 1 คน ต่อ ผู้อบรมไม่เกิน 6 คน ตามแนวทางการจัดอบรมของคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต 
      สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 https://thaicpr.org