งานอบรม โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e - Learning” เคหพยาบาล


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานอบรม โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e - Learning” เคหพยาบาล งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดย นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2560 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 117 คน