ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2564


           ตามที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้มีการเปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.training.redcross.or.th และมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ตามกำหนดแล้ว นั้น

          เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เพื่อให้การฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมฯ สอดคล้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) ศูนย์ฝึกอบรมฯ จึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบผสมผสาน ( Blended Learning ) โดยฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Online ) และเข้ามาทำการฝึกปฏิบัติหลังจากสำเร็จการอบรมออนไลน์

          ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมล่วงหน้าไว้แล้ว สามารถเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมตามตารางกำหนด หรือผู้เข้ารับการอบรมไม่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมแบบผสมผสานสามารถติดต่อขอรับคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้เต็มจำนวน ก่อนวันเริ่มการฝึกหลักสูตรอบรม 15 วัน ( รายละเอียดการขอคืนเงินไปที่ ww.training.redcross.or.th หน้าหลัก ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ( training.redcross.or.th )  หัวข้อ ดาวน์โหลด กรอก แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และนำส่งมาที่ e-mail : patchamon.p@redcross.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-0299-280