การขอยกเลิกการเข้ารับการอบรมและขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน


การขอยกเลิกการเข้ารับการอบรมและขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน
          การขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะดำเนินการได้ต่อเมื่อมีการแจ้งจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยให้ทราบว่าไม่สามารถจัดการอบรมได้ตามวันเวลาที่ผู้สมัครได้ลงสมัครอบรมและจ่ายค่าลงทะเบียนไว้แล้วนั้น โดยมีขั้นตอนในการขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน ดังนี้
          1.  ผู้สมัครโทรแจ้งขอคืนค่าลงทะเบียน ติดต่อคุณจีราวัลย์ หรือคุณจันจิรา ( ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ) ที่เบอร์โทรศัพท์ 083 0299 280 โดยแจ้งชื่อ - นามสกุล หลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียน รุ่นที่ ( สมัครอบรม )
          2.  ผู้สมัครเข้ารับการอบรม ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มขอยกเลิกการเข้ารับอบรมและขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน" ได้ที่ www.training.redcross.or.th  หัวข้อ "ดาวน์โหลด"
          3.  การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มตามตัวอย่างการกรอกรายละเอียด หากมี
               3.1  กรณี ผู้สมัครมาในนามบริษัท ให้ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราชื่อบริษัท
               3.2  กรณีที่ได้รับใบเสร็จแล้ว ให้ระบุเล่มที่ และเลขที่ พร้อมวันที่ของใบเสร็จรับเงิน ด้านบนขวาของใบเสร็จด้วย หากไม่ได้รับใบเสร็จไม่ต้องระบุ
               3.3  กรณีสมัครมาหลายหลักสูตร กรุณาสรุปรวมในแบบฟอร์มเดียว เพื่อสะดวกในการโอนเงินคืนเข้าเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
          4.  เอกสารในการจัดส่ง
               4.1  แบบฟอร์มขอยกเลิกการเข้ารับอบรมและขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน ที่ลงรายละเอียดแล้ว
               4.2  สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่ต้องการให้ศูนย์ฝึกอบรมฯ โอนเงินค่าลงทะเบียนคืน ( โดยเลขที่บัญชีต้องตรงกับที่กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม )
          5.  ช่องทางในการส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพื่อดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนอบรม
               5.1  ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
               5.2  ทางอีเมล์ : patchamon.p@redcross.or.th ( พัชมนต์ ปิยางกูร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี )
               5.3  ทางโทรสาร : 02 253 4802

หมายเหตุ  :  เมื่อทางศูนย์ฝีกอบรมฯ ได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการโอนเงินคืนภายใน 7 - 10 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการโอนเงินคืนในวันและเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่เบอร์ 083 2099 280

ไฟล์แนบ

64 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม.docx