แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม


สามารถขอยกเลิกการอบรมได้ล่วงหน้าก่อนการเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 15 วัน                 
1.แจ้งขอคืนค่าลงทะเบียน ติดต่อคุณจีราวัลย์ หรือคุณจันจิรา  ที่เบอร์โทร.  (08-3029- 9280) แจ้ง ชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนรุ่นที่ (สมัครอบรม)
2. กรอกแบบฟอร์มขอยกเลิกการเข้ารับอบรมและขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน ท่านสามารถดาว์นโหลดไฟล์ ได้ที่หน้า www.training.redcross.or.th 
    >> หัวข้อ ดาวน์โหลด
สามาถส่งเอกสารฉบับจริง (สแกนแนบมาทาง e-mail หรือส่งโทรสาร)
​​​​​​2.1.1 แบบฟอร์มขอยกเลิกการเข้ารับอบรมและขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน
2.1.2  สำเนาหน้าสมุดบัญชี (สำเนาหน้าสมุดบัญชี  เลขที่บัญชีต้องตรงกับหนังสือขอคืนเงินเท่านั้น)
3. ส่งมาทาง e-mail : patchamon.p@redcross.or.th (พัชมนต์ จนท.การเงินและบัญชี)
    หรือโทรสาร. 0-2253-4802
3.1 กรณี สมัครมาหลายหลักสูตร กรุณาสรุปรวมเป็นฉบับเดียวเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี/ผู้สมัคร เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
3.2 ผู้สมัครมาในนามบริษัท ให้ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราชื่อบริษัทโปรดระบุเลขที่ใบเสร็จที่ท่านได้รับ
3.3 กรณีที่ยังไม่ได้รับใบเสร็จไม่ต้องระบุ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีดำเนินการให้ระยะเวลาการคืนเงิน 7-10 วันทำการ
(หลังจากได้รับแบบฟอร์มขอยกเลิกการเข้ารับอบรมและขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน)
 

ไฟล์แนบ

2564 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม.docx