หลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรมหลักสูตร “ปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน” รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 30 คน