จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 19 ปี ของการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันครบรอบ 19 ปี การก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563  ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ สภากาชาดไทย