โครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ หลักสูตรการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฎิบัติงานฝืกอบรมในโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ  หลักสูตรการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ  โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ณ โรงแรม 42 ซีเดอะซิคโฮเทล จังหวัดนครสวรรค์  ระหว่างวันทึ่ 6 - 7 ตุลาคม 2563  มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 30 คน