ผลงานส่งเข้าประกวด งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563