โครงการ "สร้างจิตสำนึกรักองค์กรสู่ความสำเร็จ" สัมมนาประจำปี 2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เป็น ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เรื่อง "สร้างจิตสำนึกรักองค์กรสู่ความสำเร็จ" วันที่ 14 - 15 กันยายน 2563  ณ โรงแรม สินธร มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร