โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดแลผู้สูงอายุ


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1  โดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ณ ห้องประชุมชัั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดสิงห์บุรี  วันที่ 2 กรกฏาคม 2563  มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 30 คน