นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอำนาจเจริญ


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน