นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดลำพูน


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นายอรรษิษฐ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 51 คน