นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดยะลา


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นางนงค์ลักษณ์ พรมโอภาษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน