นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดนครปฐม


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยนางสรินยา ประกอบผล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน