นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดตรัง


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน