วิดิทัศน์สรุปกิจกรรมระยะที่ 1งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2019