นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดระนอง


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นางกัญญาภร ผ่องศรี์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 53 คน