นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดสุพรรณบุรี


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครื่อข่าย สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่14 - 16 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 54 คน