นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดปราจีนบุรี


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน