นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน