นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดนครสวรรค์


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่น ที่ 1 โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนางประภาวดี สิงหวิชัย กล่าวรายงาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน