นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดชัยภูมิ


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดชัยภูมิ ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย จาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า และอำเภอหนองบัวระเหว รวมผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 96 คน