ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล


หนังสือความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือประกอบการอบรมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลแก่จิตอาสาสภากาชาดไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ให้ได้รับความรู้ จุดประกายความสนใจเรื่องการปฐมพยาบาล และเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการปฐมพยาบาลอย่างจริงจัง นำไปสู่ทักษะการปฐมพยาบาลที่สามารถนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ทำให้ชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทางด้านการปฐมพยาบาล