คู่มือวิทยากรสอนการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล


คู่มือวิทยากรสอนการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้วิทยากรเครือข่ายใช้เป็นแนวทางในการจัดอบรม "หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล" แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยคู่มือนี้มีการจัดทำกรอบแนวทางการสอน สาระวิชา ระยะเวลา กิจกรรม อุปกรณ์ สื่อการสอน และการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดอบรมความรู้ของวิทยากรเครือข่าย เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุตต่อประชาชน นอกจากนี้วิทยากรเครือข่ายยังสามารถใช้คู่มือนี้ทบทวนความรู้ได้อีกด้วย