สูงวัยใส่ใจสุขภาพ


หนังสือสูงวัยใส่ใจสุขภาพ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้สูงอายุและผู้สนใจทุกท่านให้ได้รับความรู้ในการรักษาสุขภาพอย่างง่าย เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุเข้าใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ การดูแลตนเองในการรับประทานอาหาร การดื่มน้ำ การออกกำลังกาย การประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีน โรคน่ารู้ หลักการใช้ยา การป้องกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ