การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ตอนอาการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุ