กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2561 “First Response to Road Crashes: ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล”