Domestic Accident : รางวัลชมเชย การประกวดหนังสั้น รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย


ผลการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “Domestic Accident : รางวัลชมเชย การประกวดหนังสั้น รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย ชื่อทีม เฌอ ชื่อผลงาน 100 องศา C โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา รายนามสมาชิก 1. น.ส.ชัญญา โชติช่วงชัชวาล 2. นางสาวธัญชนก สังข์นิมิต 3. นางสาวปัญชญา เตชะพรสิน 4. นายภูธดา โพธิ์ตระการ 5. นายล.ผณินทร์กฤษฏ์ ภูมิธาดาเดช 6. อาจาย์สุทธิรัตน์ นาคราช