วันปฐมพยาบาลโลก 2557


สมาชิกสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงนานาประเทศทั่วโลก กำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นวันปฐมพยาบาลโลก ในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 กันยายน 2557 ซึ่งสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ได้กำหนดให้เป็นปีรณรงค์ความปลอดภัยของชีวิตต่อความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวันหรือในยามภัยพิบัติ ภายใต้แนวคิด “First Aid and Daily or Disaster Risk : การปฐมพยาบาลพร้อมรับความเสี่ยงในชีวิตประจำวันหรือในยามภัยพิบัติ” เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาลและอุบัติภัย ให้เกิดการขวนขวายหาความรู้โดยการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องในการนำไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด

       ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จะจัดกิจกรรมการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเมื่อเกิดสาธารณภัยเนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก 2557 ภายใต้แนวคิด การปฐมพยาบาลพร้อมรับความเสี่ยงในชีวิตประจำวันหรือในยามภัยพิบัติขึ้น ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557ณ ห้องคริสตัล โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. กิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีการให้ความรู้เรื่องสาธารณภัยโดย วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดย วิทยากรจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ยังได้จัดกิจกรรมฐานความรู้การปฐมพยาบาลในยามภัยพิบัติ ประกอบด้วย การปฐมพยาบาลการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)โดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับประชาชนที่มีมาตรฐาน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาล ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้สามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัย และเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ทั้งจากอุบัติเหตุบนท้องถนน อุบัติเหตุภายในบ้าน สถานที่ทำงาน การก่อการร้าย หรือการทำร้ายร่างกาย และจากภัยพิบัติที่มีแนวโน้มเกิดสูงขึ้น การปฐมพยาบาลจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญต่อชีวิต ถ้าสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที จะช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บลง และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้แก่ผู้บาดเจ็บ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โทร. 0-2256-4041-2