การดูแล และ ฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก


เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลใช้เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยอัมพาต ครึ่งซีกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม